Vážený/á doktorand/ka,

 

    v dňoch 19.-20. novembra 2013 sa na Katedre hudby PF KU v Ružomberku uskutoční konferencia MUSICA ET EDUCATIO V. Je určená všetkým študentom dennej a externej formy doktorandského štúdia v odbore Didaktika hudby a mladým vedecko-pedagogickým pracovníkom. V tomto roku pripravujeme už šieste spoločné stretnutie s medzinárodnou účasťou. 

Na konferenciu je možné prihlásiť sa v uvedených oblastiach:

didaktika hudobnej výchovy,

hra na nástroji,

spev a hlasová výchova,

liturgická hudba,

gregoriánsky chorál,

dejiny hudby,

hudobný folklór, 

hudobná estetika.

Aktívnu účasť na konferencii je potrebné potvrdiť vyplnením prihlášky a jej odoslaním na e-mailovú adresu do 27. 10. 2013.

Poplatok pre aktívnych účastníkov je  10 €/os. 

Z konferencie bude vydaný recenzovaný elektronický zborník. Príspevky do zborníka je potrebné zaslať vo formáte meno_príspevok.doc (súbor programu Microsoft Word) najneskôr do  24.11.2013, najlepšie však do dňa konania konferencie.  Príspevok prednášajúceho je stanovený na 10-15 minút. Zaslanie príspevku do zborníka nie je možné bez aktívnej prezentácie na konferencii. Program konferencie a poradie príspevkov bude účastníkom zaslané najneskôr týždeň vopred.  

 

S úctou a pozdravom                                                                 

 Doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU

vedúci katedry hudby                 

 

Poznámka:

Prednášajúci bude mať k dispozícii prenosný mikrosystém s CD, notebook a digitálny dataprojektor.